INFO Burgerinitiatief Vrauwe vöär Vrauwe

De interculturele vrouwengroep is een burgerinitiatief.

Wat houdt dit burgerinitiatief in?

In een Doe-Democratie komen de burgers zelf in actie. Dit burgerinitiatief wil het verzoek plaatsen op de politieke agenda van de gemeente om jaarlijks een Internationaal Vrouwendag op 8 maart te vieren. De verworven vrouwenrechten zoals o.a. het kiesrecht voor vrouwen zijn grote overwinningen, die weliswaar in Europa zijn ingeburgerd, maar niet overal op de wereld van kracht zijn. Door de vrouwendag te vieren, ondersteunt men ook vrouwen, die dit recht en andere vrouwenrechten nog niet hebben. Maar ook b.v. het recht op gelijke betaling als vrouw in de Nederlandse samenleving.

Hoe zal dit burgerinitiatief dit kunnen bereiken?

Het oprichten van een vrouwengroep is het vormen van een basis voor het organiseren van vrouwenactiviteiten. Dit zijn activiteiten die tenslotte deel zullen uitmaken van de Int. Vrouwendag. Maar de vrouwengroep kan ook meisjes en vrouwen motiveren hun recht in het dagelijks leven vorm te geven, maatschappelijk zwak staande vrouwen ondersteunen om van hun recht gebruik te maken of ook b.v. in huiselijk geweld levende vrouwen of vluchtelingsvrouwen helpen op een veilige manier gebruik te leren maken van hun rechten. Al deze handelingen en acties vinden dan in de vrouwendag hun informatieve en motiverende feestelijke vorm.

Waarom kiezen voor een vrouwengroep?

Visie

Veel vrouwen, ongeacht leeftijd of ethnische afkomst, hebben behoefte er zo nu en dan met elkaar liefdevol iets gezellig te doen, bij elkaar troost, verbondenheid en sterkte te halen, af toe iets inspirerend voor henzelf als vrouwen in de samenleving te doen, kennis van specifiek vrouwenzaken op te doen of uit hun kracht en recht als vrouw anderen te helpen zich verder te ontwikkelen.

Doel

Wat willen de vrouwen bereiken?

De bedoeling is een keer per jaar, in samenwerking met de gemeente en andere organisaties, een Internationale Vrouwendag organiseren op 8 maart in Vaals.

Verder speciaal voor vrouwen een vrouwengroep met verschillende culturen in Vaals en omstreken op te richten. De groep wil vrouwen de kans bieden meer met elkaar te doen, samen te werken om hun behoeften te bevredigen en kennis te vergroten.

Werkstructuur

Net zoals bij een boom met een wortelnetwerk, een stam en vele takken zal de groep haar krachten decentraliseren, zodat de draagkracht verdeeld wordt over het geheel. Dat geeft het voordeel dat als een proces of activiteit weinig resultaat heeft, de groep hierdoor niet in zijn geheel kan worden verzwakt. Net zoals een boom niet door een stervende tak of wortel kan worden uitgerot. De boom herstelt zich en versterkt zelfs zijn positie. Het leidende beeld voor de vrouwengroep is: Wortels (management-groep ofwel MG), stam (Moederpool ofwel MP) en takken(werkgroepen ofwel WG).

De wortels: Management-groep(MG)

Wie coördineert de activiteiten van de vrouwengroep?

Het was noodzakelijke om al een concept uit te werken waaraan deelnemende vrouwen zich kunnen oriënteren om hun behoeften en keuzes concrete vorm te geven. Daarvoor is een voorlopige Managementgroep(MG) samen gekomen, bestaande uit Shakiz Said en Velma Solomons. De voorlopige MG-groep heeft de eerste bijeenkomst, een kennismaking- en brainstormavond georganiseerd, waarbij iedereen zich voorstelde en zijn verwachtingen over de MP en actiebehoeften kon uitspreken. Ook heeft het reeds enige samenwerkingsmogelijkheden met de bibliotheek en de KBO geïnitieerd.

MG-Taken:

De MG-groep coördineert de activiteiten binnen de MP, de speciale MP vrouwenfeesten en zorgt dat al deze activiteiten de gewenste handtekeningen opleveren voor de legitimatie van het burgerinitiatief voor de jaarlijkse Vrouwenviering op 8 maart. In dit verband is ze ook de gesprekspartner voor de gemeente.

Verder houdt het toezicht op de periodieke financiële rapporten van iedere AG.

De MG-groep zorgt dat de MP zich regelmatig kan treffen in de avond uren. Het is tevens de bedoeling dat voor de ontspanningsavonden seizoengerichte thema’s en feesten met enige regelmaat terugkomen.

De MG-groep zorgt tevens voor het vergroten van het netwerk van de vrouwengroep, de samenwerking met andere groepen, organisaties of gemeentelijke instanties en het rondsturen van uitnodigingen. De bedoeling is natuurlijk heel speciaal de Int. Vrouwendag te vieren op 8 maart.

De stam: Moederpool(MP)

Waarvoor is de Moederpool?

Na de eerste en/of tweede bijeenkomst werd er een vaste  Moederpool(MPC) Comité gevormd. Deze groep bestaat uit de vertegenwoordigers van iedere WG en de MP. Het Comité organiseert de Moederpool-activiteiten en in tweede instantie zoals de regelmatig terugkerende American Party.

Dus uit de MP en iedere WG wordt iemand gekozen om deel uit te maken van de MP-Comité. De groep groeit in aantal, naarmate er meer WGs ontstaan.

Het Comité dat zich hiervoor inzet, zorgt dat hun Moederpool-avonden verbondenheid, rust en ontspanning en nieuwe inspiratie bieden. Vrouwen kunnen in de Moederpool, daar waar het centrale gebeuren van de groep plaatsvindt, samen kletsen, koffie drinken, spelletjes doen, voorstellen doen, deelnemen aan presentaties van de actiegroepen, culturele feesten vieren, lezingen, door Limburg toeren en De moederpool is een vruchtbare bodem, waaruit nieuwe ideeën kunnen ontstaan, die dan door de actieve vrouwen in de groep kunnen worden opgepakt en in werkgroepen(WG) worden uitgevoerd.

Een vrouw kan in de MP verwachten dat er gezelligheid is, de mogelijkheid van een met elkaar kan beleven, dat ze er contacten kan onderhouden en nieuwe mensen met hun ideeën en ervaringen kan leren kennen. Dat ze met andere vrouwen activiteiten krijgt aangeboden die leuk, leerzaam of soms nuttig tegelijk kunnen zijn.

De MP vertegenwoordigt, SAMEN met alle actiegroepen het gezicht naar buiten voor alle vrouwen die aan de MP en WGs deelnemen. Dat is een heel divers gezicht, maar vormt toch een eenheid. (Alle takken van een boom zijn verschillend, maar samen vormen ze één boom). De MG bewaakt die eenheid.

De MP geeft feedback aan de WGs en heeft tevens het vetorecht als er een actie wordt gepland door een werkgroep, waarmee de MP het niet eens is, omdat het de eenheid in gevaar brengt. De MP is de ‘groepspoort’ waar alle vrouwen doorheen komen om deel uit te maken van de vrouwengroep en samen te komen.

De MP bepaalt ook hoe vaak en hoe laat/lang het wil samenkomen.

De Takken: Werkgroepen(WG)

Net zoals boomtakken met hun blaadjes voor hun eigen fotosynthese moeten zorgen, zo kunnen er zelf organiserende werkgroepjes worden gevormd.

Wie richten een WG op?

De diversiteit van de ervaringen van de vrouwen wordt vormgegeven in zijtakken ofwel de Werkgroepen.

Dit betekent: met een paar gelijkdenkende, meer doelgerichte vrouwen aan een specifiek project of thema te werken. Dus vrouwen uit de Centrale Groep, die samen met een paar andere vrouwen zelf verantwoording willen nemen voor een bepaald initiatief, kunnen dat dan ook doen. Als er vanuit de Moederpool een thema/idee voor een actie is ontstaan en er genoeg belangstellenden ervoor zijn, kunnen die vrouwen die er zich voor willen inzetten een actiegroep vormen, die zelf hun doelen, visie en activiteiten bepalen en financiën beheren.

Wel hebben ze de verplichting regelmatig over hun groep zowel schriftelijk als in de vorm van een activiteit de Moederpool en alle vrouwen in de andere WGs te informeren over hun voortgang en financiële situatie. Ze moeten het verloop van hun actie regelmatig via lezingen, presentaties of workshops weer terugkoppelen naar de Centrale Moederpool.

Voorbeelden van WGs zijn reeds: een Vrouwendag-WG (mevr. Imma Amongin), een burgerinitiatieven-WG (mevr. Velma Solomons), Theater SCHOONHEID (mevr. Laila Kasim), een Vluchtelingen-WG (mevr. Shakiz Said), een Meiden-WG (mej. C. Ploeg) vanaf 12 jaar, een geëmancipeerde mannen-WG (dhr. Hans Crutzen).

Hun doelen en taken bepalen ze zelf. Eveneens zijn ze verantwoordelijk voor hun financiering en geldbeheer.